Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje - formularze online

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REKLAMACJE I ZWROTY

1. Klient, będący osobą fizyczną i dokonujący zakupów w Sklepie internetowym w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie zwrócić zakupiony towar, nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania sklepu o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy,które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3. Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu na adres: SHARKS TRADE Sp. z o.o. ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa, oraz wypełnionym oświadczeniem zwrotu towarów, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesłany wraz z zamówieniem.

4. Należności zostaną niezwłocznie odesłane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, po otrzymaniu zwrotnej przesyłki od Klienta, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta i zwrotu towaru, klient pokrywa koszt wysyłki.
Operator sklepu internetowego nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za jakiekolwiek koszty powstałe w związku z takimi przesyłkami.

6. W przypadku zgłoszenia reklamacji towar należy odesłać razem z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji, na adres: SHARKS TRADE Sp. z o.o. ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Operator sklepu internetowego naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy, a jeśli wymiana nie będzie możliwa zwróci należności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w terminie 14 dni roboczych.

8. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną niezwłocznie odesłane na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, po otrzymaniu i uznaniu reklamacji, na podstawie przedstawionych przez Klienta dowodów ich poniesienia.

9. Podstawy do reklamacji i zwrotu towaru nie stanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z ich wizualizacją na stronie internetowej Sklepu internetowego „laptopmarket.pl” (kolor, proporcje,itd.), które to różnice mogą wynikać z innych parametrów monitora lub z indywidualnych ustawień komputera Klienta.

10. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki. Operator sklepu internetowego podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w możliwie najkrótszym czasie.

11. W przypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

12. SHARKS TRADE Sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

13. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych(miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: https://www.uokik.gov.pl i https://www.rzu.gov.pl.

14. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w sklepie www.laptopmarket.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres bok@laptopmarket.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez SHARKS TRADE Sp. z o.o. dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do SHARKS TRADE Sp. z o.o. na swój koszt.

15. Zgłoszenia dotyczące bad- i subpikseli w matrycach LCD są rozpatrywane zgodnie z międzynarodową normą ISO 13406-2 określającą standardy w zakresie jakości i ergonomii paneli LCD. Wszystkie matryce oferowane przez naszą firmę są panelami drugiej klasy.

16. W przypadku laptopów poleasingowych obowiązuje ograniczony czas trwania gwarancji dla baterii i zasilaczy. Na wymienione podzespoły udzielamy gwarancji rozruchowej na okres 30 dni. W przypadku wystąpienia awarii istnieje możliwość przygotowania specjalnej oferty zakupu na promocyjnych warunkach, w tym celu należy skontaktować się z doradcą.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium