Produkt został dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzyć ulubione
Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
Informacje

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego www.laptopmarket.pl (obowiązuje od 25.05.2018 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu wwww.laptopmarket.pl (dalej "Sklep Internetowy") lub innych kanałów komunikacji z klientem jest Spółka SHARKS TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. Popiełuszki 19/21, 01-595 Warszawa, Polska, e-mail: sklep@laptopmarket.pl, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000481124, NIP 5213660898, o kapitale zakładowym w wysokości: 10.000 PLN (dalej: „Laptopmarket" lub „Administrator").

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

3. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

II. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są w Sklepie Internetowym na zasadzie pełnej dobrowolności.

2. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie Rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Klienta na przetwarzanie tych danych, która jest udzielana w celu założenia Konta w Sklepie Internetowym. Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

3. Podstawą przetwarzania przez Administratora adresu e-mail oraz numeru telefonu Klienta w celu przesyłania temu Klientowi na wskazany adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych, w tym newsletterów Laptopmarket, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Klienta udzielana przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach Sklepu Internetowego.

4. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania przez Klienta zakupu produktów i usług w Sklepie Internetowym, w tym składania przez Klienta Zamówień, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji umowy przez Administratora na rzecz danego Klienta. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności. Dane osobowe zbierane w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym są integrowane z danym osobowymi Klienta zbieranymi w ramach konta w celu usprawnienia procesu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.

5. Administrator przetwarza również dane osobowe dobrowolnie podane przez Klientów oraz zbierane automatycznie na temat sposobu korzystania z Sklepu Internetowego (w tym aplikacji i narzędzi użytych do korzystania z Sklepu Internetowego) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług lub usług Administratora, jak również w celu personalizacji, optymalizacji i usprawnienia funkcji Sklepu Internetowego oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że tego typu przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.

6. Zasadniczo, dane osobowe podawane dobrowolnie przez Klienta mogą zostać połączone ze zbieranymi automatycznie danymi na temat sposobu korzystania przez tego Klienta z Sklepu Internetowego. Dane połączone w ten sposób będą przetwarzane wyłącznie ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu optymalizacji, usprawnienia, statystyk i personalizacji funkcji Sklepu Internetowego.

7. Jeżeli Klient wyrazi na to odrębną zgodę, jego dane osobowe (adres e-mail) mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat produktów i usług, w tym na podany w procesie rejestracji adres e-mail poprzez newsletter. Klient ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.

8. Dane przetwarzane dla celów związanych z rejestracją będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia konta użytkownika w Sklepie Internetowym.

9. Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych umów.

10. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

11. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

III. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz są potwierdzone świadomymi działaniami podejmowanymi przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem

2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
- rzetelnie, zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
- w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
- stosownie, w stopniu adekwatnym, a także ograniczone do tego, co jest niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
- prawidłowo, a w przypadku stwierdzenia potrzeby są uaktualniane,
- w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
- w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

3. Klient podaje następujące dane osobowe:
- w procesie rejestracji/bez rejestracji konta „Osoba fizyczna” w Sklepie Internetowym: imię i nazwisko, adres z kodem pocztowym i miejscowością (może być on tożsamy lub inny od adresu wysyłki), nr telefonu oraz adres e-mail,
- w procesie rejestracji/bez rejestracji Konta „Firma” w Sklepie Internetowym: imię i nazwisko, informacje o firmie, adres z kodem pocztowym i miejscowością (może być on tożsamy lub inny od adresu wysyłki), nr telefonu oraz adres e-mail,
- w procesie rejestracji/bez rejestracji Konta „Hurtownik” w Sklepie Internetowym: imię i nazwisko, informacje o firmie, adres z kodem pocztowym i miejscowością (może być on tożsamy lub inny od adresu wysyłki), nr telefonu oraz adres e-mail,
- w trakcie korzystania z Sklepu Internetowego: informacje na temat preferowanych producentów oraz grup produktów i usług,
- w trakcie dokonywania zakupów produktów i usług dostępnych w Sklepie Internetowym: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane dotyczące metody i szczegóły płatności, sposobie dostawy, dane o zamówionych towarach w celu zawarcia i późniejszej realizacji umowy. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjmowania zamówień, realizacji umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia niezbędnych działań przed, w trakcie oraz po zawarciu umowy na żądanie Klienta.

4. Klient może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Laptopmarket może nie przyjąć zamówienia lub nie być w stanie należycie wykonać umowy.

5. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
- składanie zamówień,
- zawarcie i realizacja umowy,
- rozliczenia sprzedaży oraz ewentualnych reklamacji,
- bieżący kontakt związany ze złożonymi zamówieniami lub zawartymi umowami,
- realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług,
- za odrębnie wyrażoną zgodą – w celu objętym oświadczeniem, np. w celu przesyłania Klientom drogą elektroniczną (poprzez podany adres e-mail) informacji handlowych (w formie Newslettera) oraz poprzez akceptację Regulaminu i niniejszej Polityki Prywatności dostępnych pod adresami:
https://laptopmarket.pl/polityka_prywatnosci.html https://laptopmarket.pl/regulamin.html

6. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:
- pracownicy oraz współpracownicy Administratora,
- podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia niezbędne, w celu realizacji usługi, dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Klientem umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej umowy,
- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia niezbędne, w celu realizacji usługi, dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu system powyższych płatności w Sklepie Internetowym, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Klientem umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej umowy,
- firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych m.in. w celu ich przechowywania, dostarczania newslettera i realizacji kampanii handlowych dla utrzymania relacji z Klientami w imieniu Laptopmarket.

7. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Laptopmarket zapewnia Klientowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania.

8. Przy składaniu Zamówień na produkty lub usługi dostępne w Sklepie Internetowym Klient podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane dotyczące metody i szczegóły płatności, dane o zamówionych produktach/usługach w celu realizacji umowy. Dane osobowe Klienta wymienione powyżej będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta (np. przyjmowanie zamówień). Klient może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Laptopmarket może nie być w stanie przyjąć zamówienia lub wykonać umowy. 

9. Nigdy nie przekazujemy danych osobowych w celach marketingowych, ani ich nie sprzedajemy innym podmiotom zewnętrznym.

IV. PRAWA KLIENTÓW ORAZ OSÓB BĘDĄCYCH UŻYTKOWNIKAMI SKLEPU

1. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych
- żądania sprostowania swoich danych osobowych
- żądania usunięcia swoich danych osobowych
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego

2. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia rejestracji i utrzymania konta w Sklepie Internetowym następuje poprzez wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub wysłanie e-maila na adres sklep@laptopmarket.pl, poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22 266 88 16 lub w zakresie przetwarzania danych w celach handlowych, poprzez kliknięcie w link u dołu wiadomości newslettera lub w ustawieniach w koncie w Sklepie Internetowym.

3. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Klienta nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę / uzupełnienie danych osobowych Klient może przeprowadzić poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swoje konto w Sklepie Internetowym lub w drodze przesłania wniosku z zarejestrowanego przez Klienta w Sklepie Internetowym adresu e-mail na adres sklep@laptopmarket.pl.

4. Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@sharkstrade.pl lub pod adresem pocztowym Inspektor Ochrony Danych SHARKS TARDE SP. z o.o. ul. Ks. Popiełuszki 19/21, 01-595 Warszawa

V. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM I INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres sklep@laptopmarket.pl, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22 266 88 16.

2. Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie, adres korespondencyjny ul. Ks. Popiełuszki 19/21, 01-595 Warszawa lub e-mail: iod@sharkstrade.pl

3. Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć postępowań reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

4. Jeżeli Klient kontaktuje się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą formularza, Administrator może ponownie zwrócić się do Klienta o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, itd., celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta.

VI. ZABEZPIECZENIA

1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
- zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
- szyfrowanie danych osobowych,
- zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
- regularne testowanie, pomiary i ocena skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Laptopmarket korzysta z różnych systemów monitorowania aktywności Klienta w sieci oferowanych przez firmy trzecie, jak np. Google Analytics, do tzw. analizy sieci, usługi oferowanej przez Google Inc. Google Analytics posługuje się plikami „cookies", czyli plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze Klienta i umożliwiającymi analizę sposobu korzystania z Sklepu Internetowego. Laptopmarket korzysta także ze standardowych narzędzi serwera do liczenia osób odwiedzających Sklep Internetowy oraz do oceny jego możliwości technicznych. Laptopmarket używa tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Sklep Internetowy, by zaaranżować ją w sposób najbardziej przyjazny dla Klienta i sprawić, żeby Sklep Internetowy był prostszy, szybszy i bardziej przyjazny w obsłudze. Decydując się na korzystanie z produktów i usług/usług dostępnych w Sklep Internetowym, Klient ma świadomość powyższych działań oraz wyraża na nie zgodę.

2. W związku z faktem, że rynek usług monitoringu w erze globalnej komputeryzacji rozwija się bardzo dynamicznie, Laptopmarket postara się informować Klientów o korzystaniu z usług nowych podmiotów w tym zakresie, a Klient wyraża zgodę, na to, aby w przyszłości mogły to być
również inne firmy. Jednocześnie, Laptopmarket informuje, że Klient w każdej chwili może cofnąć swoją zgodę w tym zakresie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

3. Informacje gromadzone w „cookies" na temat korzystania z Sklepu Internetowego przez Klienta (łącznie z jego adresem IP) przesyłane są m.in. do serwera Google Inc. znajdującego się w USA i przechowywane zgodnie z polityką prywatności firmy Google (dostępnej pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/privacy/privacy-policy.html). Google korzysta z tych informacji w celu oceny korzystania z Sklepu Internetowego, tworzenia raportów przeznaczonych dla operatorów witryn dotyczących aktywności na stronie oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Sklepu Internetowego oraz z Internetu.

4. Poniżej Administrator przedstawia aktualne narzędzia wykorzystywane przez niego do monitorowania działania systemu oraz zachowań użytkowników Sklepu Internetowego:
- Google Analytics (www.google.com/analytics/)

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientom niezamówionych wiadomości nie będących informacją handlową. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Sklepu Internetowego, przeprowadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego transakcji, bądź też zwyczajowe niekomercyjne wiadomości, mających charakter informacyjny i potwierdzający. Opisane wyżej wiadomości mogą być przesyłane do Klienta przez podmioty działające na rzecz Administratora na podstawie odpowiednich umów o powierzenie danych osobowych do przetwarzania.

6. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu dla potrzeb dokonywania analiz lub przewidywania preferencji Klienta, jego zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych Klientowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

7. W Sklepie Internetowym mogą zostać umieszczone linki, które w razie kliknięcia przekierowują Klienta na zewnętrzną stronę internetową. Fakt zastosowania tego rodzaju odesłań nie może być utożsamiany z istnieniem powiązania pomiędzy Administratorem a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań, ani nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść polityk prywatności i bezpieczeństwa obowiązujących na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania „cookies”.

Ważne informacje

Zapłać z tpay.com

Newsletter

Zaprenumeruj nasz newsletter i bądź na bieżąco z promocjami

Dodaj Usuń
Gotowe

Ilość produktów w ofercie: 1400

 Ilość użytkowników online: 10


Numer telefonu
22 266 88 16