Produkt został dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzyć ulubione
Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
Informacje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

LAPTOPMARKET

 

INFORMACJE OGÓLNE

1.     Operatorem sklepu internetowego „laptopmarket.pl” działającego pod adresem internetowym www.laptopmarket.pl jest spółka: SHARKS TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przyul. Ks. Popiełuszki 19/21, 01-595 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000481124, NIP: 5213660898, REGON: 146915433 GIOŚ pod nr E0020893WBW („Operator”).

2.     Operator sklepu internetowego prowadzi wysyłkową sprzedaż detaliczną i hurtową komputerów przenośnych, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania („towary”) za pośrednictwem strony internetowej www.laptopmarket.pl, oraz naprawę i konserwację m.in. komputerów przenośnych, urządzeń peryferyjnych oraz konsoli do gier.

3.     Towary sprzedawane w sklepie są oryginalne lub nowe, i posiadają gwarancję producenta, chyba że w opisie przedmiotu stwierdzono inaczej.

4.     Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą Użytkowników (Klientów) korzystających ze Sklepu internetowego „laptopmarket.pl” dostępnego na stronie www.laptopmarket.pl.

5.     Klienci korzystający ze strony internetowej zobowiązują się do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz dojego przestrzegania i stosowania.

 

 ZAMÓWIENIA

1.     Zamówienia mogą składać Klienci, którymi mogą być wyłącznie osoby prawne lub osoby fizyczne posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

2.     Operator sklepu internetowego realizuje zamówienia złożone przez Klienta za pośrednictwem sieci Internet, poprzez witrynę:www.laptopmarket.pl.

3.     Zamówienia w Sklepie internetowym „laptopmarket.pl” można składać 7 dni w tygodniu, bez rejestrowania i logowania "Tryb Szybki",  po zarejestrowaniu się i zalogowaniu "Tryb Zwykły" na stronie internetowej www.laptopmarket.pl lub poprzez wysłanie zamówienia na adres e-mailowy sklep@laptopmarket.pl. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

4.     Składając zamówienie,Klient wskazuje w e-mailu lub formularzu zamówienia, zamawiany towar, precyzuje formy płatności oraz sposób dostawy.

5.     Składając zamówienie Klient składa ofertę nabycia zamawianych towarów w Sklepie internetowym„laptopmarket.pl”. Złożenie zamówienia możliwe jest po zaakceptowaniu wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.

6.     Potwierdzenie otrzymania przez Sklep internetowy „laptopmarket.pl” zamówienia, Klient dostaje w formie wiadomości e-mail. Potwierdzenie to stanowi oświadczenie Operatora sklepu internetowego o przyjęciu oferty objętej zamówieniem.

 

POTWIERDZENIE IREALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.    Za złożone zamówienie, uważa się wypełnienie i wysłanie „formularza" zamówień lub wysłanie wiadomości e-mail pod adres sklep@laptopmarket.pl.

2.   Klient w każdym czasie może sprawdzić stan realizacji zamówienia logując się na swoje konto na stronie internetowej www.laptopmarket.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 22 266 88 16, a także bezpośrednio w siedzibie sklepu przy ul.Ks. J. Popiełuszki nr 19/21 w Warszawie.

3.   Realizacja zamówienia w Sklepie internetowym„laptopmarket.pl” odbywa się niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia - w przypadku wybranej formy płatności „za pobraniem" lub - po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy Operatora sklepu internetowego, w przypadku płatności przelewem.

4.   Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie lub u dostawców Operatora sklepu internetowego.

5.   W przypadku niedostępności towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie. Klient podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia), i w tym zakresie Operator sklepu internetowego będzie zwolniony z obowiązku wykonania zamówienia.

6.  W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia opłaconego przelewem lub rezygnacji przez Klienta z części, lub całości zamówienia, Dział Obsługi Klienta dokona zwrotu nadpłaty na konto Klienta w terminie 14 dni roboczych.

7. Operator sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienia w dostawie zamówionych towarów wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub nieprawidłowego adresu dostawy.

8.    Sklep zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru, w przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego.

9.  W przypadku braku zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Operator sklepu internetowego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni,licząc od daty jej zawarcia. Operator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu internetowego „laptopmarket.pl”, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie www.laptopmarket.pl (lub innych wskazanych w ust. 2 części Zamówienia) błędnych cen, lub opisów produktów, oraz połączenia przez system informatyczny dwóch lub więcej kodów rabatowych lub promocji, jeśli ich regulaminy nie przewidują takiej możliwości. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry - Operator sklepu internetowego zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

10.  Zamówione przez Klienta towary wysyłane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej (po uprzednim uzgodnieniu kosztów przesyłki).

 

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

1.  Klient może dokonać zmiany w zamówieniu do momentu wysyłki towarów przez Operatora sklepu internetowego.

2.   Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@laptopmarket.pl, telefonicznie pod numerem 22 266 88 16 lub w siedzibie sklepu, przy ul. Ks. J. Popiełuszki nr 19/21 w Warszawie.

3.   Zmiany w zamówieniu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta lub podaniu danych, jakie zostały udostępnione Operatorowi sklepu internetowego w związku z danym zamówieniem dokonanym bez logowania.

4.   Zmiany w zamówieniu mogą dotyczyć: ilości zamówionych produktów, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienie, adresu wysyłki, danych do faktury.
W przypadku rezygnacji z wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności zostanie dokonany w terminie 14 dni roboczych, od dnia, w którym Operator sklepu internetowego otrzymał oświadczenie o rezygnacji. Należność zostanie zwrócona na rachunek bankowy z którego została dokonana płatność.

5.   Zmiany w zamówieniach dotyczące: adresu Klienta oraz zawierające polecenie zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail z którego uprzednio zostało złożone zamówienie.

 

CENY TOWARÓW (PRODUKTÓW)

1.   Wszystkie ceny w Sklepie internetowym„laptopmarket.pl” są cenami brutto i podane
są w złotych polskich. Zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów przesyłki.

2.   Przesyłka gratis obowiązuje w różnych okresach PROMOCJI tylko przy dostawie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3.   Cena podana w Sklepie internetowym „laptopmarket.pl” przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

4.   Operator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie internetowym „laptopmarket.pl”, wprowadzania nowych towarów do Sklepu internetowego „laptopmarket.pl”, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego „laptopmarket.pl” bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5.    Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin promocji wskazuje inaczej.

6.   Ostateczny koszt zamówienia stanowi łącznie cenę zamówionego towaru oraz koszt przesyłki.

7.   Do każdego zamówienia jako dowód zakupu wystawiana jest faktura VAT lub rachunek fiskalny. Faktura wystawiana jest na podmiot składający zamówienie. Jeśli faktura VAT ma być wystawiona na inny podmiot, składając zamówienie należy podać niezbędne dane do faktury. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub instytucji obowiązkowe jest podanie numeru NIP. Akceptując Regulamin Klient zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu. Faktura VAT może być dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

 

FORMY PŁATNOŚCI

1.   Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówiony w Laptopmarket.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

-     płacąc osobiście w sklepie stacjonarnym Laptopmarket;

-     za pobraniem „PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE"należność pobiera kurier. W wybranych przypadkach SHARKS TRADE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

-     przelewem – samodzielne logowanie się do banku internetowego lub wizyta w placówce banku. 
Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego: RaiffeisenBank 
28 1750 0009 0000 0000 3021 4897 (w tytule przelewu prosimy o wpisanie numeru zamówienia)

-     przelewem on-line (Tpay.com) - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych. 

-    kartą płatniczą (Visa, Mastercard)- każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Tpay.com (z uwagi na weryfikację może to chwile potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 

2.   Operator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie „PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE" wobec Klienta, który nie odbierze wysłanego zamówienia płatnego przy odbiorze,dostarczanego przez firmę kurierską.

3.   W przypadku o którym mowa powyżej, po wyłączeniu formy zapłaty za zamówienie „PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE", Klient może korzystać z form zapłaty - płatność przelewem.

4.   Przywrócenie formy dokonania zapłaty „PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE" dla Klienta następuje po złożeniu i odebraniu minimum 2 kolejnych zamówień z formą dokonania zapłaty przelew.

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.   Wysyłka zamówionego towaru następuje w ciągu 1-3 dni roboczych od daty zamówienia.Wyjątek stanowią zamówienia na towary o niskim współczynniku sprzedaży. Termin dla takich towarów ustalany jest indywidualnie - Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową lub telefoniczną o przewidywanym terminie wysyłki.

2.   Czas w jakim Operator sklepu internetowego przygotuje i wyśle do Klienta zamówienie nie jest równoznaczny z czasem jego dostawy poprzez Pocztę Polską lub Kuriera.Termin otrzymania przesyłki stanowi sumę czasu dostępności towaru oraz przewidywanego czasu dostarczenia towaru.

3.   Wysyłka zamówienia obejmującego  towary o różnych terminach dostępności lub znajdujących się na różnych magazynach - następuje po skompletowaniu całości zamówienia.

4.   Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia, zgodnie z wybraną przez niego formą płatności i dostawy.

5.   Istnieje możliwość odbioru zamówionych towarów w sklepie stacjonarnym Laptopmarket - w takim przypadku zapłaty za zamówienie można dokonać podczas odbioru towarów w siedzibie sklepu w Warszawie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 19/21 .

6.   Przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu Klient zobowiązany jest do okazania się:

(a)           numerem zamówienia wraz z imieniem i nazwiskiem osoby zamawiającej,

(b)           dokumentem tożsamości,

            celem weryfikacji.

 

UWAGA! Złożenie zamówienia oraz wybranie opcji "odbiór osobisty" nie oznacza, że towary są już gotowe do odebrania Gdy zamówienie będzie gotowe, poinformujemy o tym Państwa drogą mailową bądź telefonicznie.

 

7.   Informacja o aktualnej wysokości kosztów przesyłki jest dostępna przy wyborze form płatności oraz po zatwierdzeniu zamówienia.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REKLAMACJE I ZWROTY

1.  Klient, będący osobą fizyczną i dokonujący zakupów w Sklepie internetowym w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie zwrócić zakupiony towar, nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania sklepu o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

2.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy,które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3.   Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu na adres: SHARKS TRADE Sp. z o.o. ul. Ks. J.Popiełuszki 19/21, 01-595 Warszawa, oraz wypełnionym oświadczeniem zwrotu towarów, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,przesłany wraz z zamówieniem.

4.   Należności zostaną niezwłocznie odesłane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, po otrzymaniu zwrotnej przesyłki od Klienta, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.

5.   W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta i zwrotu towaru, klient pokrywa koszt wysyłki.
Operator sklepu internetowego nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za jakiekolwiek koszty powstałe w związku z takimi przesyłkami.

6.   W przypadku zgłoszenia reklamacji towar należy odesłać razem z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji, na adres: SHARKS TRADE Sp. z o.o.ul. Ks. J. Popiełuszki 19/21, 01-595 Warszawa.

7.   W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Operator sklepu internetowego naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy, a jeśli wymiana nie będzie możliwa zwróci należności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w terminie 14 dni roboczych.

8.    Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną niezwłocznie odesłane na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, po otrzymaniu i uznaniu reklamacji, na podstawie przedstawionych przez Klienta dowodów ich poniesienia.

9.   Podstawy do reklamacji i zwrotu towaru nie stanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z ich wizualizacją na stronie internetowej Sklepu internetowego „laptopmarket.pl” (kolor, proporcje,itd.), które to różnice mogą wynikać z innych parametrów monitora lub z indywidualnych ustawień komputera Klienta.

10.   Czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki. Operator sklepu internetowego podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w możliwie najkrótszym czasie.

11.  W przypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

12.  SHARKS TRADE Sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

13.  Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)   Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

b)   Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,

c)   Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do    której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych(miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.

14.  Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w sklepie www.laptopmarket.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@laptopmarket.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez SHARKS TRADE Sp. z o.o. dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do SHARKS TRADE Sp. z o.o. na swój koszt.

15. Zgłoszenia dotyczące bad- i subpikseli w matrycach LCD są rozpatrywane zgodnie z międzynarodową normą ISO 13406-2 określającą standardy w zakresie jakości i ergonomii paneli LCD. Wszystkie matryce oferowane przez naszą firmę są panelami drugiej klasy.

16. W przypadku laptopów używanych gwarancja nie obejmuje baterii i zasilaczy. Na wymienione podzespoły udzielamy gwarancji rozruchowej na okres 7 dni.

 

DANE OSOBOWE

1.   Klient składając zamówienie w Sklepie internetowym wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Operatora sklepu internetowego oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji umowy.

2.   Podanie prawdziwych danych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia.

3.   Operator sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

4.   Dane osobowe Klientów są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

5.   Administratorem danych osobowych Klientów jest Operator sklepu internetowego: SHARKS TRADE Sp. z o.o. ul. Ks.Popiełuszki 19/21, 01-595 Warszawa.

6.   Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, a także do żądania ich usunięcia.

7.   Kwestie związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://laptopmarket.pl/polityka_prywatnosci.html

 

WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASTRZEŻENIA

 

1.   Do przeglądania i korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet.

2.   Oprogramowanie sklepu współpracuje z popularnymi przeglądarkami internetowymi w tym w szczególności z: Internet Explorer 5.5 i nowsze, Mozilla Firefox 6.0 i nowsze, Opera 10.50 i nowsze, Safari 5.1 i nowsze, Google Chrome.

3.   Operator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania sklepu oraz prawo do innych przerw w dostępnie do sklepu (w szczególności do prezentowanych produktów),spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji, naprawy systemu lub aktualizacji cen i opisów prezentowanych w sklepie produktów.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego „laptopmarket.pl” nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.   Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu internetowego „laptopmarket.pl” oznacza dostępność tych produktów w magazynie Operatora sklepu internetowego i możliwości realizacji zamówienia.

3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4.    Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

5.    Operator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora sklepu internetowego, nie krótszym jednak niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie zmienionego regulaminu. Do czasu wejścia w życie zmienionego regulaminu, zamówienia złożone przez Klientów realizowane są na podstawie dotychczasowych postanowień.

6.   Operator sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do sklepu internetowego www.laptopmarket.pl będące wynikiem problemów technicznych, konserwacji, przeglądów, wymian, napraw, a także innych przyczyn nie zależnych od Operatora sklepu internetowego.

7.   Wszelkie uwagi, propozycje, skargi prosimy kierować na adres: sklep@laptopmarket.pl  lub telefonicznie pod numerem: 22 266 88 16 (opłata wg. cennika operatora dzwoniącego).

 


Ważne informacje

Zapłać z tpay.com

Newsletter

Zaprenumeruj nasz newsletter i bądź na bieżąco z promocjami

Dodaj Usuń
Gotowe

Ilość produktów w ofercie: 1400

 Ilość użytkowników online: 13


Numer telefonu
22 266 88 16